WIA-uitkering

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is geen eenvoudige regeling. Bij de WIA draait het om wat u nog wel kunt en wat u daarmee door te werken nog kunt verdienen. Wordt u minder dan 35 % arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering en kunt u te maken krijgen met een fors verlies aan inkomen. Als u meer dan 35 % arbeidsongeschikt bent, dan heeft u in principe recht op een WIA-uitkering. Een voorwaarde is wel dat u en uw werkgever er de eerste 2 ziektejaren alles aan gedaan hebben om het werk te hervatten, de zogenaamde ‘poortwachtertoets’. Dit moet onder andere blijken uit het re-integratieverslag. Heeft bijvoorbeeld uw werkgever niet genoeg gedaan, dan kan dat betekenen dat hij uw loon in het derde ziektejaar moet doorbetalen. U krijgt dan geen uitkering. Zo lang het UWV uw werkgever heeft verplicht uw loon door te betalen, mag uw werkgever voor u geen ontslag aanvragen.

Belangrijke onderwerpen bij de WIA zijn: wat is mijn restverdiencapaciteit na 2 jaar ziekte? En wat wordt mijn arbeidsongeschiktheids-percentage? Uw restverdiencapaciteit is het inkomen dat u volgens het UWV met ander werk nog zou kunnen verdienen. Het UWV stelt dit vast aan het eind van het tweede ziektejaar. Dit gaat als volgt. Eerst stelt de verzekeringsarts vast wat uw medische beperkingen en mogelijkheden zijn. De arbeidsdeskundige van het UWV bekijkt vervolgens of er tenminste drie beroepen gevonden kunnen worden waarin u nog aan de slag kunt en welk inkomen u daarmee kunt verdienen. Dat wordt uw restverdiencapaciteit genoemd. De arbeidsdeskundige berekent vervolgens het verschil tussen uw restverdiencapaciteit en het inkomen dat u in uw eigen functie had kunnen verdienen als u niet arbeidsongeschikt was geworden.

De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA is bedoeld voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken als gevolg van een zeer ernstige ziekte. Zij hebben geen kans of heel weinig kans op herstel en zijn dus duurzaam arbeidsongeschikt. Het gaat om mensen met een restverdiencapaciteit van minder dan 20%. U krijgt een uitkering van 70 % van uw laatstverdiende loon. Deze duurt in principe tot het moment dat u met pensioen gaat.

De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor mensen die nog wel mogelijkheden hebben om te werken. Bent u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt, maar is volgens de artsen herstel nog mogelijk, dan komt u ook in de WGA. U kunt immers op termijn weer aan de slag. Om in de WGA te komen moet u tenminste 35 % arbeidsongeschikt zijn. Komt u in de WGA, dan wordt van u verwacht dat u blijft werken aan uw herstel of aan uw terugkeer naar werk. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat u moet solliciteren. Hoe hoog uw uitkering is en hoe lang u daar recht op heeft verschilt nogal van geval tot geval.

Voor vragen en/of uitleg over uw WIA-uitkering, kunt u langskomen op ons kosteloos spreekuur of een afspraak maken via onze website www.advocatencollectieftilburg.nl.« Terug