De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Een werkgever wil, voordat hij u aanneemt, graag weten of u geen belastend verleden heeft om de functie te kunnen uitvoeren. Dit kan hij doen door op Google, Facebook en LinkedIn naar u te zoeken en zolang hij uw recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet overtreedt, mag hij dit doen. In veel gevallen moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG vraagt u aan in uw gemeente en de procedure duurt zo’n vier tot acht weken. De kosten bedragen ongeveer € 25,-,. De feitelijke beoordeling wordt uitgevoerd door een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

U krijgt de VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Er wordt in principe tot vier jaar vóór de datum van de aanvraag teruggekeken. Voor bepaalde functies kan dat langer zijn. Om tot een beoordeling te komen, wordt het Justitieel Documentatiesysteem (‘JDS’) geraadpleegd. In het JDS worden misdrijven, (ernstige) overtredingen en bepaalde rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering geregistreerd.

Bij de beoordeling wordt aan de hand van screeningsprofielen gekeken of er bij recidive een risico bestaat voor de samenleving, kijkend naar het doel van de aanvraag en de aard van het gepleegde delict. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of u moet werken met kwetsbare personen zoals minderjarigen en ouderen, het omgaan met privacygevoelige informatie en het omgaan met geld. De risico’s zijn in dit verband onder meer zedendelicten, witwassen, afpersing en diefstal. De profielen zijn te vinden op www.justis.nl. Er vindt nog wel een belangenafweging plaats waarbij de aanvraag alsnog kan worden gehonoreerd als vast komt te staan dat het belang van u evident zwaarder weegt dan het belang van de samenleving.

Als blijkt dat er grond is voor afwijzing van uw aanvraag, ontvangt u een brief met daarin een toelichting op de voorgenomen afwijzing. U kunt hierop reageren door binnen twee weken uw zienswijze in te dienen. Vervolgens wordt er een definitieve beslissing op uw aanvraag genomen. Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na bezwaar maken. Bij een afwijzing van het bezwaar kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter en hoger beroep bij de Raad van State. In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Overigens kan een werkgever, ook al bent u aangenomen en al een tijd werkzaam, aan u vragen (opnieuw) een VOG te overleggen. In het onderwijs is dit al gebruikelijk. U moet wel een redelijke termijn wordt gegund om aan het verzoek gehoor te kunnen geven.

Ook al hoeft u bij uw werkgever geen VOG te overleggen dan kan uw eventuele verleden toch een rol spelen. Als u weet of behoort te weten dat het (strafrechtelijk) verleden u ongeschikt maakt voor de functie waarnaar u solliciteert dan moet u dit melden. Uw werkgever mag echter alleen aan u vragen stellen over uw (strafrechtelijk) verleden als dat voor de uitoefening van de functie ook echt relevant is.

Meer weten over de VOG of andere vragen kom naar ons gratis spreekuur.

mr P.J. van der Meulen« Terug