Te hoge boetes bij uitkeringen

Te hoge boetes bij uitkeringen

Sinds 1 januari 2013 heeft de overheid het sanctiebeleid in het kader van de sociale zekerheidswetten (o.a. Werkloosheidswet, bijstand, toeslagen) aangescherpt. Overtreding van regels wordt sindsdien strenger bestraft. Vooral het schenden van de inlichtingenplicht leidt tot boetes die flink op kunnen lopen. Intussen bepaalt de rechter echter steeds vaker dat deze boetes te hoog zijn.

Bij het toekennen van een uitkering wordt elke uitkeringsgerechtigde erop gewezen dat hij of zij alle gegevens door moet geven die van belang zijn voor het vaststellen van de uitkering. Ook toekomstige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de uitkering moeten zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt aan de instantie die de uitkering betaalt.

Het komt echter geregeld voor dat wijzigingen, om wat voor reden dan ook, niet op tijd worden doorgegeven. In dat geval kan de uitkerende instantie bepalen dat het bedrag dat te veel aan uitkering is ontvangen, terugbetaald moet worden. Maar dat niet alleen. Er kan ook een boete worden opgelegd omdat de inlichtingenplicht is geschonden.

Sinds januari 2013 is de hoogte van de boete gelijk aan de hoogte van het bedrag dat wordt teruggevorderd. Vóór 1 januari 2013 kon er slechts een maatregel opgelegd worden, of bijvoorbeeld een boete van ten hoogste 10% van het terug te vorderen bedrag. Door de nieuwe regelgeving worden personen die de inlichtingenplicht schenden extra hard getroffen.

In bepaalde gevallen heeft de rechter echter bepaald dat de hoogte van de boete niet gelijk mag zijn aan de hoogte van het terug te vorderen bedrag. Het gaat hier om gevallen waarbij de inlichtingenplicht al vóór 1 januari 2013 is geschonden.

Voorbeeld:

Jan ontvangt vanaf 1 januari 2012 een WW-uitkering van € 1.000,- per maand. Bij het aanvragen van de WW-uitkering heeft hij echter niet doorgegeven dat hij ook nog werkt en daarmee € 1.200,- per maand verdient. Jan heeft in dit geval in principe geen recht op een WW-uitkering. Op 1 januari 2014 komt het UWV er achter dat Jan geen recht heeft op een WW-uitkering. Om die reden vorderen zij € 24.000,- terug van Jan. Dit is het bedrag dat hij te veel heeft ontvangen aan WW-uitkering. Het UWV vordert niet alleen het te veel ontvangen bedrag terug, maar het UWV legt ook nog eens een boete op van € 24.000,-.

In het bovenstaande voorbeeld mag het UWV echter geen boete van € 24.000,- opleggen.

Diverse rechters hebben bepaald dat het opleggen van een boete, zoals aangegeven in het voorbeeld, in strijd is met een aantal wettelijke bepalingen, waaronder een internationale bepaling. De hoogte van een boete wordt bepaald door de wet die geldt op het moment dat de overtreding plaatsvindt. Vind er na de overtreding een wetswijziging plaats en worden de boetes verhoogd, dan kunnen deze hogere boetes niet opgelegd worden. Worden de boetes verlaagd, dan kan deze verlaging wel opgelegd worden.

Voor Jan betekent dit dat over de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 de oude wetgeving geldt. Over de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 geldt de nieuwe, strengere wetgeving.

In de oude wetgeving is bepaald dat het UWV een boete van ten hoogste € 2.269,- op kan leggen wanneer iemand zijn inlichtingenplicht schendt. De boete is in ieder geval 10% van het bedrag dat wordt teruggevorderd aan te veel ontvangen uitkering.

Jan heeft in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 € 12.000,- teveel ontvangen aan uitkering. Over deze periode mag de boete dus hoogstens € 1.200,- bedragen (10% van € 12.000,-). De boete over de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 bedraagt € 12.000,- (100% van het terug te vorderen bedrag). In totaal mag Jan maximaal een boete ontvangen van € 13.200,- en dus niet een boete van € 24.000,-.

Ondanks dat diverse rechters hebben aangegeven dat de verschillende uitkeringsinstanties te hoge boetes op leggen, gaan deze instanties nog steeds door met het opleggen van de te hoge boetes.

Het is daarom zeer belangrijk dat er bezwaar wordt gemaakt tegen het opleggen en de hoogte van de boete. Ontvangt u een brief waarin wordt bepaald dat u een boete krijgt, dan heeft u slechts zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar. Kom hiervoor, of voor nadere informatie over het bovenstaande, naar ons kosteloos spreekuur.« Terug